وژل شوي- ۱۳۹۲

14نام: مزمل صادقی
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ چهار دره، ولایت کندز
تاریخ: ۹ ثور ۱۳۹۲
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: نه


41نام: محسن هاشمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده/کارمند تخنیکی، رادیو صدای نجراب، ولایت کاپیسا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ نجراب، کاپیسا
تاریخ: ۳۰ ثور ۱۳۹۲
مظنون قتل: اعضای خانواده
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: بله


42نام: نور احمد نوری
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو بست، ولایت هلمند
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی قتل: ضربات چاقو
محل رویداد:‌ لشکرگاه، هلمند
تاریخ: ۳ دلو ۱۳۹۲
مظنون قتل: افراد مسلح ناشناس
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: بله
تهدید شده: بله


43نام: محمد شاهد نعیمی
زن/مرد: مرد
وظیفه: گرداننده، رادیو نوا
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتحاری
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۶ دلو ۱۳۹۲
مظنون قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه


44نام: نیلز هارنر
زن/مرد: مرد
وظیفه: خبرنگار، رادیو سویدن
داخلی/خارجی: شهروند سویدن
چگونگی قتل: ضرب گلوله
محل رویداد:‌ کابل
تاریخ: ۲۰ حوت ۱۳۹۲
مظنون قتل: طالبان
معافیت از مجازات: بله
گروگان گرفته شده: نه
شکنجه شده: نه
تهدید شده: نه