په ټویټر مو تعقیب کړئ


RT @TOLOnews: نماینده‌گان وزارت‌های امر به معروف و نهی از منکر و اطلاعات وفرهنگ هنگام اعلام این دستور به موبی گروپ، آن را حکم قطعی و غ…

RT @TOLOnews: امارت اسلامی در یک دستور تازه از تمامی شبکه‌های دیداری موبی گروپ به شمول طلوع نیوز خواسته که پس از این تمامی گرداننده‌‌گان ز…

RT @TOLOnews: د امر بالمعروف او نهي عن‌المنکر او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو استازو موبي ګروپ ته د دې حکم د اعلان پر مهال دا دستور قطعي او…

RT @TOLOnews: اسلامي امارت په یوه تازه دستور کې د طلوع‌نیوز په ګډون د موبي ګروپ له ټولو انځوریزو شبکو غوښتنه کړې چې له دې وروسته ښځینه ویان…

د افغانستان خبرونه

د پېښو شمېرونکی-۱۳۹۹

0
وژل شوي
0
نورې قضیې

( ټپي، فزیکي خشونت، برید، سپکاوی، ګواښل، نیول، تښتول)

پیغامونه

په فیسبوک او ټویټر مو تعقیب کړئ

د نړیوالو سازمانونو غړی

Image
Image
Image
Image