د افغانستان خبرونه

د پېښو شمېرونکی-1400

0
وژل شوي
0
نورې قضیې

( ټپي، فزیکي خشونت، برید، سپکاوی، ګواښل، نیول، تښتول)

په فیسبوک، ټویټر او لینکدین مو تعقیب کړئ

د نړیوالو سازمانونو غړی

Image
Image
Image
Image