فرصت کاری به عنوان مسؤل ارتباطات در دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در افغانستان

فرصت کاری به عنوان مسؤل ارتباطات در دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در افغانستان

Apply Now