استخدام مسؤل فنی استدیو در رادیو بی بی سی

استخدام  مسؤل فنی استدیو در رادیو بی بی سی

استخدام كننده:  راديو بی بی سی

محل وظیفه : كابل

تعداد پست ها : ۱

داشتن مهارت قوی تكنالوژی معلوماتی( IT) و ماهواره.  تجربه  پخش صدا، نشرات زنده؛  توليد و تكنالوژی چند رسانه ای، دانش سيستم توليدات ديجيتالی و صدا

ویژه گی وظیفه : تمام روز

مدت قرارداد: دوامدار

مهلت نهايي ارايه درخواست :  ۴ حوت ۱۳۹۰

براي كسب جزئيات بيشتر به اين نشاني مراجعه كنيد