کمک برنامه انکشافی ملل متحد برای آغاز فعالیت دوباره رادیو زنان و رادیو جوانان کندز

۱۸ حوت ۱۳۹۴

کندز: برنامه انکشافی ملل متحد می گوید که رادیوهای محلی شایسته و کیهان در کندز، با کمک این نهاد دوباره به نشرات آغاز کرده اند.

رادیو شایسته ویژه زنان است و کیهان که برای جونان نشرات می‌کند هر دو در میزان سال جاری هنگامی که کندز به دست مخالفین افتیده بود از بین رفتند، و کارمندان این دو شبکه رادیویی نیز در پی ناامنی‌ها متواری شدند.

در گذشته این دو شبکه رادیویی کندز و ولایات همجوار با گزارش ها و برنامه هایی در بخش‌های صحت، تعلیم و تربیه و همچنین حقوق قانونی و سیاسی زنان تحت پوشش قرار می‌داد.

برنامه انکشافی ملل متحد(UNDP)با تجهیز دوباره این دو شبکه رادیویی، آنان را قادر به از سرگیری نشرات شان در روز جهانی زن نموده است.

خانم زرغونه حسن، مدیر مسؤل رادیو شایسته گفت «هر دو شبکه ما از این وسایل استفاده خواهند کرد، و این یک سرمایه گذاری دوامدار است.» وی  افزود: «در چند ماه آینده ما برای تقویت حقوق زنان و مسایل جوانان در محلات کار خواهیم کرد.»

در افغانستان ۷۰ در صد مردم به رادیو‌ها دسترسی دارند و برنامه‌های رادیویی را دنبال می‌کنند در حالی که ۴۵ درصد مردم در کشور به تلویزیون‌ها دسترسی دارند. به این صورت رادیو‌ها با هزینهٔ اندک بیشتر مردم را تحت پوشش نشراتی قرار می‌دهند، به ویژه در مناطقی که سطح سواد در آنجا پاین است.

خانم سسیلیا انکیوبی، مدیر پروژه جندر برنامه انکشافی ملل متحد، می‌گوید:» رادیوهای محلی بهترین وسیله برای رساندن پیام‌های مهم پیرامون حقوق زنان در جاهایی که به آن‌ها بیشتر ضرورت احساس می‌شود، هستند. «

در مناطقی مانند کندز، زنان به خدمات صحی، اشتغال، خدمات حقوقی و آزادی‌های ابتدایی کمتر دسترسی دارند. بناءً رادیوهای محلی در تغییر اجتماعی و آگهی در باره خدمات موجود، حقوق و چگونگی رسیدن به مراجع مربوطه حقوقی به گونه موثر اطلاع رسانی کرده می‌توانند.

آقای دگلاس کی، رییس برنامه انکشافی ملل متحد در افغانستان، می‌گوید،» ما کنار باشندگان کندز ایستاده ایم و خرسندیم که زنان را کمک می‌کنیم که صدا‌یشان را دوباره بلند سازند.« وی می‌افزاید:» شنیدن صدای زنان از طریق رادیو، سایر زنان را که در خانه‌ها نشسته‌اند تشویق می‌کند که آنان نیز صدایشان را بلند کنند. «