از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل گرامی داشت به عمل آمد