عبدالحمید مبارز خبرنگار پیشکسوت و از نخبگان پیشگام آزادی رسانه‌ها در کشور، درگذشت