صدها قضیه خشونت علیه خبرنگاران در یک و نیم دهه اخیر شناسایی شده است

۱ ثور ۱۳۹۶

کابل: سارنوالی می گوید که کمیتۀ رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه یی، موفق شده است ۶۷۹ قضیۀ خشونت را که در یک و نیم دهۀ اخیر رخ داده است، شناسایی کند.

جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که خشونت در برابر خبرنگاران، از موانع عمدۀ فراروی آزادی بیان و اطلاع رسانی دانسته می شود و این روند، در چند سال گذشته رو به افزایش بوده است.

وی گفت که حکومت، سال گذشته کمیته ویژه یی را به همکاری نهادهای خبرنگاری، برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران و کارکنان رسانه یی تشکیل داد و این کمیته، در این راستا کار کرده است.

رسولی افزود که کمیته مذکور، ۶۷۹ مورد خشونت علیه خبرنگاران را که شامل قتل، جراحت، لت و کوب، توقیف غیر قانونی، اختطاف و توهین و اهانت می باشد را با همکاری نهادهای خبرنگاری شناسایی و به منظور پیگیری، به مراجع مربوط فرستاده است.

سخنگوی لوی سارنوالی گفت که از این تعداد، ۶۰ قضیه قتل، ۴۶ واقعه جراحت، ۲۲۲ واقعه لت و کوب، ۸۹ قضیه توقیف غیر قانونی، ۲۹ مورد اختطاف و ۲۳۸ مورد توهین و اهانت می باشد.

جمشید رسولی تصریح کرد که از مجموع قضایای یادشده، ۳۰۰ تا ۴۰۰ قضيه وجود داشت که تا کنون بررسی های ابتدایی در مورد آنها صورت نگرفته است و به همین لحاظ  کمیته، رسیدگی این قضایا را به نهادهای مسوول سپرده است تا تحقیق در مورد آنها را به کمیته گزارش دهند.

به گفته وی، این کمیته پنج عضوی که شامل نمایندگان لوی څارنوالی، امنیت ملی، وزارت امور داخله، وزارت اطلاعات و فرهنگ، و نماینده فدراسیون نهادهای خبرنگاری و رسانه یی افغانستان می باشد، تحت ریاست لوی څارنوالی فعالیت می کند. پژواک