خبرهای افغانستان

شمارش‌گر رویدادهای خشونت و ناقض آزادی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان

رویدادهای سال ۱۴۰۱

0

کشته شده ۱ | سایر موارد:(زخمی، خشونت فیزیکی، تهدید، بازداشت، ...):۲۳۶

مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل و غیر دولتی حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، عضو سازمان‌ها و شبکه‌های بین‌المللی زیر است:

Image
Image
Image
Image