خبرهای افغانستان

شمارش‌گر رویدادهای خشونت و ناقض آزادی خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان

رویدادهای سال ۱۴۰۱

0

کشته شده ۱ | سایر موارد:(زخمی، خشونت فیزیکی، تهدید، بازداشت، ...):۲۳۶

مرکز خبرنگاران افغانستان در شبکه‌های اجتماعی

تاریخچه مطبوعات افغانستان

برندگان جایزه «خبرنگار سال افغانستان» درسال ۱۴۰۱

برندگان جایزه «خبرنگار سال افغانستان» درسال ۱۴۰۱

روز ملی خبرنگار

متن

مرکز خبرنگاران افغانستان به عنوان یک نهاد مستقل و غیر دولتی حامی خبرنگاران و رسانه‌های افغانستان، عضو سازمان‌ها و شبکه‌های بین‌المللی زیر است:

Image
Image
Image
Image