مدیریت سایت

۱

نام: سید مهدی موسوی
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری جمهور
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی مرگ: حمله انتح...

67نام: دیوید گلیکی
وظیفه: خبرنگار، رادیو ملی امریکا NPR
داخلی/خارجی: امریکایی

52نام: ذبیح الله پشتون یار
وظیفه: گرداننده، رادیو کیهان
داخلی/خارجی: افغان
...

45نام: احمد سردار
وظیفه: خبرنگار، خبرگزاری اسوشیتدپرس
داخلی/خارجی: افغان
چ...

14نام: مزمل صادقی
وظیفه: خبرنگار، رادیو انعکاس
داخلی/خارجی: افغان
چگونگی ق...

14نام: دنیا ذاکری
وظیفه: گرداننده، رادیو الهام، چاریکار
داخلی/خارجی: افغان
...