مدیریت

۶ سنبله ۱۴۰۰

کابل- معلومات ابتدایی مرکز خبرنگاران ...

۱۷ اسد ۱۴۰۰

کابل- طوفان عمری رئیس مرکز رسانه‌ای پک...

۴ اسد ۱۴۰۰

قندهار- مرکز خبرنگاران افغانستان از بازداشت ...

 

۲۵ سرطان ۱۴۰۰

قندهار- دانش صدیقی عکاس خبرگزاری رویتر...

 

۱۳ سرطان ۱۴۰۰

کابل- اعضای رهبری صندوق ملی حمایت ا...