مدیریت

توضیح عکس: روز گذشته حسیب حساس(راست) خبرنگار رادیو سلام وطندار در کندز و حبیب الله سراب خ...

روز گذشته حسیب حساس(راست) خبرنگار رادیو سلام وطندار در کندز و حبیب الله ...

جان آغا صالح(راست) و فقیرمحمد فقیرزی خبرنگاران رادیو کلید در ولایت ن...