ولایت بادغیس

ولایت تاریخی بادغیس در غرب کشور قرار دارد و مرکز آن شهر قلعه نو است. بادغیس از شمال با کشور ترکمنستان، از جنوب با ولایت غور، از غرب با ولایت هرات و از شرق با فاریاب هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت بادغیس: قادس، بالامرغاب، آب‌کمری، جوند و مقر


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: روح الامین حبیبی

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- بادغیس

آغاز فعالیت: ۱۳۶۵ هجری خورشیدی در شهر قلعه نو راه اندازی شد. رادیو بادغیس در سال ۱۳۸۴ با کمک تیم بازسازی ولایتی اسپانیا روی موج اف ام آغاز به فعالیت کرد

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی بادغیس نشر می شود.

ساحه پوشش: شهر قلعه نو و حومه

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- بادغیس

آغاز فعالیت: ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر قلعه نو راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون بادغیس نشر می شود.

ساحه پوشش: قلعه نو و حومه

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  ماهنامه صدای بادغیس

آغاز فعالیت: ماهنامه صدای بادغیس در سال ۱۳۸۴ در شهر قلعه نو ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: ۲۰ صفحه سیاه و سفید

تیراژ:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت بادغیس

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بادغیس

مدیر مسؤل:

شماره های تماس: ۰۷۹۹۰۰۲۴۴۸ ـ ۰۷۹۹۵۹۱۰۱۷

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو حنظله
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ در شهر قلعه نو راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت بادغیس

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالرحیم رحمانی

مدیر مسؤل:  
شماره های تماس: ۰۷۹۵۵۰۵۳۵۷ ـ ۰۷۰۰۴۱۹۴۲۴
ايميل: ‌ sayed-rahmani@yahoo.com
وب سایت:


۲- راديو نریمان
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۳ راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت بادغیس

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نبی الله بینش

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۴۱۱۰۰
ايميل: ‌ nabiullah_benash@yahoo.com
وب سایت:


۳- راديو صمیم
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۳ راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت بادغیس

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالواحد حمیدی

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۸۸۷۸۷۵۸
ايميل:
وب سایت:


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

تلویزیون عبور
آغاز فعالیت: عبور به عنوان نخستین تلویزیون غیر دولتی ولایت بادغیس در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی در شهر قلعه نو راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت بادغیس

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  محمد نعیم ناظم
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  ماهنامه مشعل هدایت

آغاز فعالیت:

مطالب: امور دینی و آموزشی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت بادغیس

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شورای علمای ولایت بادغیس

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


۲-  ماهنامه خورشید بانوان

آغاز فعالیت: این نشریه در سال ۱۳۸۹ در شهر قلعه نو ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت بادغیس

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد صدیق عفیف

مدیر مسؤل:

شماره های تماس: ۰۷۹۸۰۰۳۸۲۰ ـ ۰۷۹۹۶۶۲۶۵۹

ایمیل: sadiq_afif@yahoo.com

وب سایت:


آنلاین- غیر دولتی(خصوصی)

وب سایت خبری

نریمان

آغاز فعالیت: این وب سایت خبری که رویدادهای ولایت بادغیس را پوشش می دهد، در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نبی الله بینش

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۴۱۱۰۰
ايميل: ‌ nabiullah_benash@yahoo.com
وب سایت: http://naraiman.com


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت بادغیس کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت فراه

ولایت تاریخی فراه در غرب کشور قرار دارد و مرکز آن شهر فراه است. فراه از شمال با  ولایت هرات، از شرق با ولایات غور و هلمند، از جنوب با ولایت نیمروز و از غرب با کشور ایران هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت فراه: جوین، پشت کوه قلا کا، شیب کوه قلعه کاه، انار ده، خاک سفید، پشت رود، بالا بلوک، بکوا، گلستان و پرچمن


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: فرید احمد ایوبی

شماره تماس: ۰۷۹۹۸۵۶۵۵۸

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- فراه

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی فراه نشر می شود.

ساحه پوشش: شهر فراه و حومه

مدیر مسؤل: محمد هاشم عمری

شماره تماس: ۰۷۹۷۲۹۱۰۲۶

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- فراه

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون فراه نشر می شود.

ساحه پوشش: شهر فراه و حومه

مدیر مسؤل: محمد هاشم عمری

شماره تماس:

ایمیل: ۰۷۹۷۲۹۱۰۲۶

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  نشریه سیستان

آغاز فعالیت: ماهنامه صدای بادغیس در سال ۱۳۲۶ در شهر فراه ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: ۲۰ صفحه سیاه و سفید

تیراژ:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت فراه

مدیر مسؤل: محمد جمعه پیکار

شماره های تماس: ۰۷۹۷۱۸۱۷۸۸

ایمیل:

وب سایت:


۲-  نشریه ورزشی فراه

آغاز فعالیت: نشریه ورزشی فراه با نام " فراه اسپورت" در سال ۱۳۹۱ در شهر فراه ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: ۲۰ صفحه سیاه و سفید

تیراژ:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل: آمریت ورزش ولایت فراه

صاحب امتیاز: آمریت ورزش ولایت فراه

مدیر مسؤل: عبدالرحمان زعیم

شماره های تماس: ۰۷۹۵۹۴۱۸۷۵

ایمیل: ssa.farah@gmail.com

وب سایت:


۳-  نشریه صدای فراه

آغاز فعالیت: نشریه صدای فراه در سال ۱۳۹۰ در شهر فراه ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: ۲۰ صفحه سیاه و سفید

تیراژ:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل: شورای ولایتی فراه

صاحب امتیاز: شورای ولایتی فراه

مدیر مسؤل: شهلا ابوبکر

شماره های تماس: ۰۷۹۴۳۱۳۱۲۴

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو عروج
آغاز فعالیت:

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت فراه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد ابراهمیم پرهار

مدیر مسؤل:  
شماره های تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۲- راديو فریاد
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت فراه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شبکه رادیو و تلویزیون فریاد مستقر در هرات

مدیر مسؤل:  خلیل امیری
شماره هاى تماس: ۰۷۹۸۰۴۵۰۵۰ ـ ۰۷۰۰۶۶۶۶۹۶
ايميل: ‌ radiofaryad@yahoo.com
وب سایت:


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

تلویزیون دنیای نو
آغاز فعالیت: عبور به عنوان نخستین تلویزیون غیر دولتی ولایت فراه در سال ۱۳۹۷ هجری خورشیدی در شهر فراه راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت فراه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:  ابراهیم محمدی
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  ماهنامه همگان

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر فراه ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجمن علمی فرهنگی همگان

مدیر مسؤل: سراج الدین شیوانی

شماره تماس: ۰۷۰۳۴۰۶۴۰۰

ایمیل: hamayonfarah@yahoo.com


۲-  ماهنامه افق

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: جمشید ایوبی

مدیر مسؤل:

شماره های تماس: ۰۷۹۷۱۱۲۱۶۱

ایمیل:

وب سایت:


۳-  ماهنامه اوشکه

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی در شهر فراه ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت فراه

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجمن هیواد

مدیر مسؤل: احمدشاه فطرت

شماره های تماس: ۰۷۹۹۶۲۵۱۶۶

ایمیل:

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت فراه کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت هرات

ولایت باستانی هرات در غرب کشور قرار دارد و مرکز آن شهر هرات است. هرات از شمال با  ترکمنستان، از جنوب با ولایت فراه، از شرق با ولایات بادغیس و غور و از غرب با ایران هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت هرات: انجیل، گذره، اَدرَسکن، اوبه، پشتون‌زرغون، چِشت شریف، زنده‌جان، شیندَند، غوریان، فَرسی(فارسی)، کَرُخ، کُشک رباط سنگی، کُشک کهنه، کُهسان و گُلران


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: آریا رئوفیان

شماره تماس: ۰۷۹۰۳۰۰۴۰۰

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- هرات

آغاز فعالیت: مقدمات نشر برنامه های رادیویی در هرات از سال ۱۳۲۰ هجری خورشیدی با نشر برنامه های تولیدی رادیو افغانستان آغاز شد. به این ترتیب، در سال های ابتدایی بلندگوهایی در نقاط پرازدحام شهر جابجا شده بود که صدای رادیو افغانستان را به گوش شمار بیشتری از مردم شهر می رساند. از سال ۱۳۴۰ هجری خورشیدی به بعد که رادیو افغانستان به دستگاه های کوچک فرستنده و گیرنده مجهز شد، رادیو افغانستان به شکل بهتری در هرات نشر می گردید. سرانجام، بعد از کودتای کمونیستی( ۷ ثور ۱۳۵۷) رادیو هرات عملا توانایی تولید برنامه را پیدا کرد و روزانه حداقل دو ساعت برنامه تولیدی داشت.  

برنامه های کنونی رادیو هرات: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: این رادیو زیر نظر اداره رادیو و تلویزیون دولتی هرات به پخش برنامه در دو نوبت از ساعت هفت صبح تا ۱۰ صبح و از ساعت ۴ بعد از ظهر تا ۷ شام فعالیت دارد.

ساحه پوشش: شهر هرات و حومه

آمر رادیو و تلویزیون: عبدالسمیع وفا

مدیر مسؤل: طارق جامی

شماره تماس: ۰۷۰۰۴۰۵۴۴۰

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- هرات

آغاز فعالیت: تلویزیون ملی هرات در ۴ قوس ۱۳۶۳ هجری خورشیدی راه اندازی شد. این رسانه در آن زمان تنها دو ساعت در روز برنامه داشت که در کابل تولید می گردید. تلویزیون ملی هرات بعد از پیروزی مجاهدین در سال ۱۳۷۱ توانایی تولید برنامه را پیدا کرد و در شبانه روز پنج ساعت(۶ شام تا ۱۱ شب) برنامه داشت.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون هرات نشر می شود.

ساحه پوشش: شهر هرات و ولسوالی های انجیل، گذره، کرخ، پشتون زرغون و اوبه

آمر رادیو و تلویزیون: عبدالسمیع وفا

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

روزنامه اتفاق اسلام

آغاز فعالیت: روزنامه اتفاق اسلام از با سابقه ترین مطبوعات کشور است که در اول سنبله ۱۲۹۹ هجری خورشیدی در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد. هرات منتشر می شود.

رنگی یا سیاه و سفید: ۴ صفحه سیاه و سفید

تیراژ: ۲۵۰۰ نسخه

زبان نشراتی: فارسی دری و پشتو

ساحه توزیع: ولایت هرات

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات

مدیر مسؤل: حسنا رحمانی(سرپرست)

شماره های تماس: ۰۷۹۹۶۶۴۰۹۹

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو فریاد
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: خلیل احمد امیری

مدیر مسؤل:  
شماره های تماس: ۰۷۰۰۶۶۶۶۹۶
ايميل: ‌ Faryadtv@gmail.com
وب سایت:


۲- راديو سحر
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۲ در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: رادیو سحر بیشتر بر امور و مسائل زنان تمرکز دارد.

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: معصومه حیدری
شماره هاى تماس: ۰۷۹۴۲۰۰۸۸۹
ايميل: ‌
وب سایت:


۳- راديو کلید
آغاز فعالیت: رادیو کلید هرات زیر پوشش گروه رسانه ای کلید که در کابل مستقر است، فعالیت دارد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: گروه رسانه ای کلید

مدیر مسؤل: بشیر حنیف
شماره هاى تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۴- راديو زحل
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عمر نصیر مجددی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۶۶۶۸۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۵- راديو مژده
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: علی احمد آرین

مدیر مسؤل: حکمت همت
شماره هاى تماس: ۰۷۹۶۵۶۹۶۵۶
ايميل: ‌
وب سایت:


۶- راديو زندگی
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۸ هجری خورشیدی در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد همایون غفوری

مدیر مسؤل: سید بشیر طارق
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۵۴۶۴۱۸
ايميل: ‌
وب سایت:


۷- راديو باران
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: فیروز احمد حیدری آزادانی

مدیر مسؤل: عبدالواحد ایمان
شماره هاى تماس: ۰۷۹۳۴۴۵۵۶۵
ايميل: ‌
وب سایت:


۸- راديو صدای جوان
آغاز فعالیت:

ساعت فعالیت:

برنامه ها: آموزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: دانشگاه هرات

مدیر مسؤل: بصیراحمد دانش یار
شماره هاى تماس: ۰۷۰۸۱۹۸۲۸۱
ايميل: ‌
وب سایت:


۹- راديو وطندار
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۶ در شهر هرات راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: اجتماعی، سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: میرویس سوسیال

مدیر مسؤل: حشمت
شماره هاى تماس: ۰۷۹۷۳۳۳۰۰۱
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۰- راديو طنین
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۷ در ولسوالی شیندند ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولسوالی شیندند

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: گل محمد خیرخواه

مدیر مسؤل: غلام رسول قریشی
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۵۶۶۵۴۹
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۱- راديو ندای صبح
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۲ در ولسوالی غوریان ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولسوالی غوریان(غرب شهر هرات)

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: جمشید عزیزی

مدیر مسؤل: جاوید عزیزی
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۴۱۳۱۵۱
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۲- راديو بیان
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۸ در هرات یجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نیروهای ناتو مستقر درحوزه غرب(میدان هوایی هرات)

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۳- راديو مردم
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: یما سالک

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۶۴۳۲۵
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۴- راديو قرآن
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۹ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: دینی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالرؤف مخلص

مدیر مسؤل: فضل الرحمان فقیهی
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۶۰۱۷۴
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۵- راديو صدای مردم
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۸ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: ضیاء الدین نظامی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۹۱۳۱۰۰۰۹
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۶- راديو حکمت
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: جعفر توکلی

مدیر مسؤل: یحیی فولادی
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۴۲۷۷۴۲س
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۷- راديو غزالی
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۲ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد اسماعیل محب

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۸۹۸۵۳۳۸۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۸- راديو  آوا
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۱ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: حسین بهراد یوسفی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۲۵۶۱۶۱
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۹- راديو  معراج
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۳ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سکینه یعقوبی

مدیر مسؤل: سهیلا عرفانی
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۲۷۵۴۵۲
ايميل: ‌
وب سایت:


۲۰- راديو عصر
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالوهاب قتالی

مدیر مسؤل: سهیلا عرفانی
شماره هاى تماس: ۰۷۹۵۳۰۰۰۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۲۱- راديو انصار
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۹۵ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: دینی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نصیر احمد رحیمی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۰۰۴۱۱۸۸۷
ايميل: ‌
وب سایت:


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

۱- تلویزیون فریاد
آغاز فعالیت: تلویزیون فریاد در سال ۱۳۹۵ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۶صبح- ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: خلیل احمد امیری

مدیر مسؤل:  
شماره تماس:
ايميل: ‌
وب سایت:


۲- تلویزیون آسیا
آغاز فعالیت: تلویزیون آسیا در سال ۱۳۸۹ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: مقصود احراری

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۶۱۰۰۶
ايميل: ‌
وب سایت:


۳- تلویزیون استقلال
آغاز فعالیت: تلویزیون استقلال در سال ۱۳۹۲ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احمد علی جبرئیلی

مدیر مسؤل:  محمد علی جبرئیلی
شماره تماس: ۰۷۹۴۲۴۱۱۹۴
ايميل: ‌
وب سایت:


۴- تلویزیون تابان
آغاز فعالیت: تلویزیون تابان در سال ۱۳۸۷ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: اجتماعی، دینی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالکریم صادقی

مدیر مسؤل:  عبدالعزیز صادقی
شماره تماس: ۰۷۹۶۴۴۰۵۵۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۵- تلویزیون ترقی
آغاز فعالیت: تلویزیون ترقی در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سید اسماعیل رحمانی

مدیر مسؤل:  عمر نصیر مجددی
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۶۶۸۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۶- تلویزیون جوانه
آغاز فعالیت: تلویزیون جوانه در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: حبیب الرحمان پدرام

مدیر مسؤل:  وحید کام یار
شماره تماس: ۰۷۹۵۵۲۴۴۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۷- تلویزیون چکاد
آغاز فعالیت: تلویزیون چکاد در سال ۱۳۸۹ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احمد ولی نصیری

مدیر مسؤل:  جواد رحیمی
شماره تماس: ۰۷۹۲۵۴۱۱۲۸
ايميل: ‌
وب سایت:


۸- تلویزیون زندگی
آغاز فعالیت: تلویزیون زندگی در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: فهیم ساحل

مدیر مسؤل:  عبدالقیوم
شماره تماس: ۰۷۹۷۲۲۰۲۸۰
ايميل: ‌
وب سایت:


 

۹- تلویزیون ساقی
آغاز فعالیت: تلویزیون ساقی در سال ۱۳۸۳ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد طارق نبی

مدیر مسؤل:  فرشته حیدری
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۳۰۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۰- تلویزیون سیمای غوریان
آغاز فعالیت: تلویزیون سیمای غوریان در سال ۱۳۸۲ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: جمشید نیکجو عزیزی

مدیر مسؤل:  حفیظ الله حق دوست
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۳۰۳
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۱- تلویزیون عصر
آغاز فعالیت: تلویزیون عصر در سال ۱۳۹۰ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سید عبدالوحید قتالی

مدیر مسؤل:  سید حبیب قتالی
شماره تماس: ۰۷۸۹۶۵۱۰۵۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۲- تلویزیون فانوس
آغاز فعالیت: تلویزیون فانوس در سال ۱۳۹۳ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد یونس دوست محمدی

مدیر مسؤل:  حفیظ الله حق دوست
شماره تماس: ۰۷۹۸۰۳۰۸۳۵
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۳- تلویزیون میهن
آغاز فعالیت: تلویزیون میهن در سال ۱۳۸۸ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد عظیم قناویزیان

مدیر مسؤل:  فرهاد نوری
شماره تماس: ۰۷۹۴۹۳۷۳۷۳
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۴- تلویزیون ناب
آغاز فعالیت: تلویزیون ناب در سال ۱۳۹۱ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمودشاه احراری

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۰۲۰۰۰
ايميل: ‌
وب سایت:


۱۵- تلویزیون نگین
آغاز فعالیت: تلویزیون نگین در سال ۱۳۹۳ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: اجتماعی و دینی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالجابر و عزیز احمد

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۰۲۶۳۰۰

ایمیل:

وب سایت:


۱۶- تلویزیون هری
آغاز فعالیت: تلویزیون هری در سال ۱۳۸۳ در شهر هرات ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت هرات

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سید نجیب الله یوسفی

مدیر مسؤل:  مقصودی
شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۸۰۰۶

ایمیل:

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت هرات کامل نیست و بزودی به روز می شود.