ولایت پکتیا

ولایت پکتیا در جنوب شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر گردیز است. پکتیا با ولایات خوست، پکتیکا، لوگر، غزنی و همچنان پاکستان هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت پکتیا(۱۳): زرمت، احمدآباد، سید کرم، سمکنی، میرزکه، احمدخیل، آریوب زازی، لجه منگل، دند پتان، جانخیل، شواک، گرده سیری  و وزی زدران


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمد شفا مشفق

شماره تماس:

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- پکتیا

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی پکتیا نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۳۳۳۹۰۰

ایمیل: Zamadareez@gmail.com

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی-پکتیا

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون پکتیا نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

مدیر مسؤل: بخت الله ثاقب

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو اوشتون
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۱ در شهر گردیز راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: بیشتر بر امور و مسائل زنان تمرکز دارد.

ساحه پوشش: ولایت پکتیا 

منبع تمویل: انجمن فرهنگی اوشتون

صاحب امتیاز: محمد کریم نوشتگر

مدیر مسؤل:  محمد داوود تپان
شماره تماس: ٠٧٧٦١٥٠٠٩٨
ايميل:‌
وب سایت:


۲- رادیو شواک
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۲ در شهر گردیز راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو و فارسی دری

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: بسم الله دانش
شماره تماس: ۰۷۹۹۱۳۴۵۵۳
ايميل:
وب سایت:


۳- رادیو سمکنی غژ(صدای سمکنی؛ از ولسوالی  های پکتیا)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی با همکاری نیروهای ناتو در ولسوالی  سمکنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح تا ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۰۸۵۸۳۵۹
ايميل:
وب سایت: 


 ۴- راديو پکتیا غژ(صدای پکتیا)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان: پشتو

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد ضیاء آرمان

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۹۸۹۶۴
ايميل:  
وب سایت:


 ۵- راديو آریوب
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ با همکاری تیم بازسازی ولایتی امریکا در ولسوالی اریوب ولایت پکتیا راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت پکتیا

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۱۳۴۵۵۳
ایمیل:
وب سایت: 


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  نشریه اوشتون

آغاز فعالیت: ۱۳۸۷هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا و ولایات همجوار

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احسان الله مهجهور

مدیر مسؤل: ساحل منگل

شماره تماس: ۰۷۰۶۸۳۸۳۹۳

ایمیل:


۲-  نشریه سراب

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: اسماعیل لاروی

مدیر مسؤل: داوودخان

شماره تماس: ۰۷۰۶۸۳۸۳۴۳

ایمیل:

وب سایت:


۳-  نشریه واوره

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ توسط ساحل منگل در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه: ۲۴

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: ساحل منگل

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۸۱۹۸۲۵۸

ایمیل: sahilmangal39@gmail.com

وب سایت:


۴-  نشریه سلیمان غر

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا و ولایات همجوار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالله گل اخلاص یار

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل: sulimanghar@gmail.com

وب سایت:


۵-  نشریه خوخشت

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا و ولایات همجوار

منبع تمویل: انجمن فرهنگی خوخشت

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگی خوخشت

مدیر مسؤل: سمیع الله پیوند

شماره تماس: ۰۷۰۰۶۸۶۴۶۷

ایمیل: paiwand.paktya@gmail.com

وب سایت:


۶-  نشریه میرزکه

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت پکتیا

منبع تمویل: شماری از فرهنگیان ولسوالی میرزکه

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: حکیم منگل

شماره هاى تماس : ۰۷۹۹۱۴۹۱۸۹ ـ ۰۷۹۷۷۳۳۸۴۳

ایمیل: hakim.mnagal@gmail.com


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های پکتیا کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت خوست

ولایت خوست در جنوب شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر خوست است. خوست با ولایات پکتیا در شمال و شرق، پکتیکا در جنوب، وزیرستان شمالی و جنوبی و کرم ایجنسی پاکستان، هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت خوست(۱۲): اسماعیل خیل و مندوزی، نادرشاه کوت، سپیره، دوه منده شمل، موسی خیل، قلندر، تنی، کوربز، تریزی علیشیر، باک، یعقوبی صبری و زازی میدان


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمدامین شاه الفت

شماره تماس:

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی-خوست

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۶۲ در شهر خوست راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی خوست نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت خوست

مدیر مسؤل: روح الله امین

شماره تماس: ٠٧٩٩١٣٦٦٣٦

ایمیل: Khost.tv@gmail.com

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱- روزنامه احساس ملی

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۹ در شهر خوست تاسیس و فعالیت آن در همان سال آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو

صاحب امتیاز: اداره محلی ولایت خوست

تمویل کننده: اداره محلی ولایت خوست

محل توزیع: ولایت خوست، ولایات همجوار و کابل

مدیر مسؤل: اسپین روان نورزی

شماره تماس: ٠٧٠٢٥٦٦٥٦٩

ایمیل: melee.ehsas.daily@gmail.com


۲- نشریه خوست

آغاز فعالیت: نشریه خوست در سال ۱۳۷۹ ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت خوست

تمویل کننده: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت خوست

ساحه توزیع: ولایت خوست

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٠٠٧٩٤٩٩٤

ایمیل: z.nazar94@gmail.com


۳- نشریه ولس آرمان

آغاز فعالیت: نشریه خوست در سال ۱۳۹۰ ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو

صاحب امتیاز: اداره محلی ولایت خوست

تمویل کننده: اداره محلی ولایت خوست

مدیر مسؤل: بریالی روان

شماره تماس: ۰۷۰۰۰۷۴۳۱۹

ایمیل: khost.publicrelation@gmail.com


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی-خوست

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در شهر خوست راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون خوست نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت خوست

مدیر مسؤل: روح الله امین

شماره تماس: ٠٧٩٩١٣٦٦٣٦

ایمیل: Khost.tv@gmail.com

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو چنار
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۱ در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت خوست

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد غفور مهدی

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۰۰۶۰۶۰۶۷
ايميل:‌ ghafor_mahidi@yahoo.com
وب سایت:۲- رادیو  د هیلو کاروان
آغاز فعالیت: رادیو " د هیلو کاروان" در سال ۱۳۸۸ در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت پکتیا و ولایات همجوار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: افسر صادق
شماره تماس: ٠٧٠٠٧٩٥٠١٢
ايميل:  afsar_sadq@yahoo.com
وب سایت: 


۳- رادیو نن ( امروز)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۰هجری خورشیدی در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح تا ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت خوست

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احسان الله زدران

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٠٠٧٨٨٦٨٥
ايميل: nan.fm@gmail.com
وب سایت: 


 ۴- راديو ولس غژ(صدای مردم)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر خوست تاسیس و فعالیت آن در همان سال آغاز شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان: پشتو

ساحه پوشش: ولایت خوست. در برخی از مناطق ولایات همجوار و همچنان مناطق قبایلی پاکستان قابل دسترس است.

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: امان الله حق مل

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ٠٧٠٠٧٨٧٧٨٨
ايميل:  
وب سایت: 


 ۵- راديو کلید
آغاز فعالیت: رادیو کلید خوست زیر پوشش گروه رسانه ای کلید که دفتر مرکزی آن در کابل است، فعالیت می کند. این رادیو در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت خوست

منبع تمویل: گروه رسانه ای کلید

صاحب امتیاز: گروه رسانه ای کلید

مدیر مسؤل:  نقیب الله متونوال
شماره تماس: ٠٧٠٠٨٣٢٨٣٣
ایمیل: naqib.khost@gmail.com
وب سایت: 


۶- راديو سولی پیغام( پیام صلح)
آغاز فعالیت: این رادیو در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت خوست

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: زاهد شاه انگار

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ٠٧٠٨١٩٨٤٠٩
ایمیل: z_angar@yahoo.com
وب سایت: 


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

 تلویزیون غرغشت
آغاز فعالیت: این تلویزیون در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی در شهر خوست راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۸ ساعت در شبانه روز

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت خوست

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سخی سرور میاخیل

مدیر مسؤل:  شیرنواز
شماره تماس: ۰۷۹۸۱۷۶۰۶۴
ایمیل: sahaimiakhal@yahoo.com
وب سایت:  http://gharghashttv.af


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

  نشریه  پیوستون

آغاز فعالیت: ۱۳۸۹هجری خورشیدی در شهر گردیز تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت خوست و ولایات همجوار

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگی پیوستون

مدیر مسؤل: محمد رسول عادل

شماره تماس: ۰۷۰۰۱۵۰۰۲۹

ایمیل: adil.khost@gmail.com


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های خوست کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت لوگر

ولایت لوگر در جنوب شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر پل عَلَم است. لوگر از شمال با کابل، از جنوب با ولایت پکتیا، از شرق با ولایت ننگرهار و از غرب با ولایت میدان وردک هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت لوگر(۶): محمد آغه، برکی برک، خوشی، چرخ، ازره و خروار


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: عبدالرحمان تسل

شماره تماس:

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- لوگر

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱- نشریه لوگر

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر

تمویل کننده: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لوگر

محل توزیع: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:  


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- لوگر

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو پیغام ملی
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۲ در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت لوگر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عثمان طارق

مدیر مسؤل:  نصیر احمد مدثر
 شماره هاى تماس : ۰۷۹۸۲۲۳۲۲۹ ـ ۰۷۹۹۴۱۲۹۹۴
ايميل:‌ Radio_paygham@yahoo.com

وب سایت:


۲- رادیو  استقلال
آغاز فعالیت: رادیو استقلال در سال ۱۳۸۲ در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو و فارسی دری

ساحه پوشش: ولایت لوگر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نصرالله استانکزی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ۰۷۹۹۳۰۲۰۹۷ ـ ۰۷۹۹۵۴۷۴۲۷
ايميل:  
وب سایت: 


۳- رادیو زینت
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو و فارسی دری

ساحه پوشش: ولایت لوگر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نورالله استانکزی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس : ۰۷۸۸۸۳۸۸۳۸ ـ ۰۷۹۹۳۴۷۳۰۴
ايميل: Noorullah202000@gmail.com
وب سایت: 


۴- رادیو اتفاق
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی با همکاری نیروهای ناتو در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو و فارسی دری

ساحه پوشش: ولایت لوگر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس : ۰۷۹۳۷۸۰۵۹۳
ايميل:
وب سایت: 


۴- رادیو پیوند ملی
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو و فارسی دری

ساحه پوشش: ولایت لوگر

منبع تمویل: گروه رسانه های باران

صاحب امتیاز: مطیع الله سرور

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس :
ايميل: matiullah_sarwar@yahoo.com
وب سایت: 


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱- هفته نامه زوان غژ(صدای جوان)

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۸ در شهر پل علم مرکز ولایت لوگر ایجاد و فعالیت آن از همان سال آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز: عبید اورمر

تمویل کننده:

محل توزیع: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:  


۲- ماهنامه ملی احساس

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز:

تمویل کننده:

محل توزیع: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


۱- ملی هیلی(آرزوی ملی)

آغاز فعالیت:

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز:

تمویل کننده:

محل توزیع: ولایت لوگر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:  


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های لوگر کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت پکتیکا

ولایت پکتیکا در جنوب شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر شرنه است. پکتیکا از شمال با ولایات خوست و پکتیا، از شرق وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی پاکستان، از غرب با ولایات غرنی و زابل و از جنوب با ایالت بلوچستان پاکستان هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت پکتیکا: ارگون، زرغون شهر، وزی خوا، زیروک، تروې، ورنی، نکه، گیان، یحیی خیل، جانی خیل، یوسف خیل، مته خان، سر روضه، گومل، برمل، سروبی و چهار ولسوالی غیر رسمی به نام های: شکین، باک خیل، چارباران و شاه خیل آباد


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: محمد بشیر محمدی

شماره تماس:

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- پکتیکا

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۱۲ ساعت در شبانه روز . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی پکتیکا نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت پکتیکا

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۷۲۴۹۴۰۱۴

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱- نشریه پکتیکا

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ در شهر شرنه  تاسیس و فعالیت آن در همان سال آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا

تمویل کننده: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا

محل توزیع: ولایت پکتیکا

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


۲- نشریه شرنه

آغاز فعالیت: نشریه خوست در سال ۱۳۹۰ ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت پکتیکا

تمویل کننده: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پکتیکا

ساحه توزیع: ولایت پکتیکا

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- پکتیکا

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۱۲ ساعت در شبانه روز . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی پکتیکا نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت پکتیکا

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۷۲۴۹۴۰۱۴

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو میلمه
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ در ولسوالی ارگون راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت پکتیکا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: یعقوب خان منظور

مدیر مسؤل:  
شماره تماس : ۰۷۷۸۸۶۹۱۹۲ -  ۰۷۷۷۶۲۰۵۳۷ 
ايميل:‌ Milma.fm@gmail.com
وب سایت:


۲- رادیو  تولنه(اجتماع)
آغاز فعالیت: رادیو " د هیلو کاروان" در سال ۱۳۹۱ در شهر  شرنه راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت پکتیکا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عزیزالله امیری

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس : ۰۷۷۳۷۶۴۰۴۱ - ۰۷۹۸۴۹۰۰۱
ايميل:  Tolana.fm@gmail.com
وب سایت: 


۳- رادیو پشتون غژ ( صدای پشتون)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی در شهر شرنه راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۱۲ ساعت در شبانه روز

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت پکتیکا

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد نبی همدرد

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس : ۰۷۹۶۰۰۷۳۶۳  ۰۷۹۸۲۵۸۹۷۹
ايميل: Pashtonvoice@yahoo.com
وب سایت: 


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های پکتیکا کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت غزنی

ولایت تاریخی غزنی در جنوب شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر غزنی است. غزنی از شمال با ولایت زابل، از جنوب با ولایات بامیان و میدان وردک، از شرق با ولایات پکتیا، پکتیکا و لوگر و از غرب با ولایات ارزگان و زابل هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت غزنی(۱۸): مالستان، اجرستان، جاغوری، خوگیانی، ناهور، رشیدان، واغظ، جغتو، خواجه عمری، زنخان، ده یک، اندر، قره باغ، گیرو، اب بند، مقر، گیلان و ناوه


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: بشیر محمدی

شماره تماس:

ایمیل:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- غزنی

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت غزنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۸۱۴۱۹۱۹

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱- هفته نامه سنایی

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۳۱ هجری خورشیدی در شهر غزنی تاسیس و کار آن در همان سال آغاز شده است.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی

تمویل کننده: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت غزنی

محل توزیع: ولایت غزنی و ولایات همجوار

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٩٩٤٠٨٧٩٩

ایمیل:  a-fakori@yahoo.com


 ۲- نشریه غزنه ۲۰۱۳

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی به مناسبت انتخاب شهر غزنی به عنوان مرکز فرهنگ اسلامی( در سال ۲۰۱۳ میلادی)  در شهر غزنی تاسیس و کار آن در همان سال آغاز شده است.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز:  اداره محلی ولایت ولایت غزنی

تمویل کننده: اداره محلی ولایت غزنی

محل توزیع: ولایت غزنی و ولایات همجوار

مدیر مسؤل:                                                       

شماره هاى تماس: ٠٧٩٩٤٠٨٧٩٩ – ٠٧٨٦٠٥٧٠٢٧

ایمیل:  hamidullah_sarwary@yahoo.com


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- غزنی

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت غزنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو غزنویان
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۳ با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر غزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: شبانه روز(۲۴ ساعت)

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت غزنی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالقیوم عمری

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ٠٧٨٣١٤٢٩١٢
ايميل:‌ghaznawyan_omary@yahoo.com

وب سایت:


۲- رادیو دهکده
آغاز فعالیت: رادیو دهکده در سال ۱۳۸۷ در شهر غزنی  راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: فارسی دری و پشتو

ساحه پوشش: ولایت غزنی. در بخش هایی از برخی از ولایات همجوار از جمله میدان وردک و پکتیکا نیز قابل دسترس است.

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: فرید احمد روستایی

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس: ٠٧٨٦١١٤٤٣٣٣ – ٠٧٧٧٤٨١٧٤٨
ايميل: rostayee@yahoo.com
وب سایت: 


۳- رادیو جاغوری
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶هجری خورشیدی با کمک مؤسسه انترنیوز در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ ظهر و از ۲ بعد از ظهر تا ۸ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: فارسی دری و پشتو

ساحه پوشش: ولایت غزنی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٩٩٠٥٤٨٤٩
ايميل: ahmadjaghori@yahoo.com
وب سایت: 


۴- رادیو سعادت
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۹هجری خورشیدی در شهر غزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح- ۱۰ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: فارسی دری و پشتو

ساحه پوشش: ولایت غزنی

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره هاى تماس : ٠٧٧٢٤٢٢٣٣٠
ايميل:  saadat_radio@yahoo.com
وب سایت: 


۵- رادیو پیام جوان
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: فارسی دری

ساحه پوشش: ولسوالی جاغوری و برخی از ولسوالی های همجوار و نزدیک از جمله مالستان، قره باغ، مقر، اندر، خاک افغان و دای چوپان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نصرالله مؤمن زاده

شماره تماس: ۰۷۹۰۴۹۴۳۴۹

مدیر مسؤل: ژکفر پارسا
شماره تماس: ۰۷۹۰۶۷۱۲۶۴
ايميل:  Rpj.jaghori@gmail.com
وب سایت:  www.payamjavan.net


۶- رادیو امید جوان
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۵هجری خورشیدی در شهرغزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: فارسی دری و پشتو

ساحه پوشش: ولایت غزنی. در برخی از بخش های ولایات همجوار نیز قابل دریافت است.

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالصبور حمیدی

شماره تماس: ۰۷۹۰۴۹۴۳۴۹

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٩٩١١٧٥٧٥
ايميل:  ab_saboorhamidy@yahoo.com
وب سایت: 


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

تلویزیون غزنویان
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۸ در شهر غزنی راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ ساعت در شبانه روز

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

ساحه پوشش: ولایت غزنی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبدالقیوم عمری

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ٠٧٨٣١٤٢٩١٢
ايميل:‌ghaznawyan_omary@yahoo.com


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱- ماهنامه پیام جوان

آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۳هجری خورشیدی در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی ایجاد شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

زبان نشر برنامه: فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت غزنی

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نصرالله مؤمن زاده

شماره تماس: ۰۷۹۰۴۹۴۳۴۹

مدیر مسؤل: ژکفر پارسا
شماره تماس: ۰۷۹۰۶۷۱۲۶۴
ايميل:  Rpj.jaghori@gmail.com
وب سایت:  www.payamjavan.net


۲- ماهنامه پیام سنایی

آغاز فعالیت: نشریه پیام سنایی در سال ۱۳۸۸ در شهر غزنی ایجاد شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان:  فارسی دری و پشتو

صاحب امتیاز:

تمویل کننده:

محل توزیع: ولایت غزنی و کابل

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٩٩٣١٤١٥٠

ایمیل: adbulwahabfaizy@yahoo.com


۲- ماهنامه کندو

آغاز فعالیت: ماهنامه کندو در سال ۱۳۸۹ در شهر غزنی ایجاد و خانواده مطبوعات این ولایت پیوست.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز: محمد عارف روان رسولی

تمویل کننده: صاحب امتیاز

محل توزیع: ولایت غزنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٩٩٢٥٣٤١٧

ایمیل:  arif_rawan@yahoo.com


۳- نشریه مرسله( به زبان پشتو: مرڅله)

آغاز فعالیت: ماهنامه کندو در سال ۱۳۸۹ در شهر غزنی ایجاد و خانواده مطبوعات این ولایت پیوست.

مطالب: اجتماعی و فرهنگی

زبان: پشتو و فارسی دری

صاحب امتیاز: محمد عارف روان رسولی

تمویل کننده: صاحب امتیاز

محل توزیع: ولایت غزنی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۷۷۷۱۰۳۷۷

ایمیل:  aghairat@gmail.com


 یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های غزنی کامل نیست و به زودی به روز می شود.