ولایت کندز

مرکز این ولایت شهر کندز(قندوز) است و گفته می شود که در گذشته های دور به نام کهندژ معروف بوده است.

واحد های اداری

۱- ولسوالی امام صاحب

۲- ولسوالی قلعه زال

۳- ولسوالی چهاردره

۴- ولسوالی علی آباد

۵- ولسوالی خان آباد

۶- ولسوالی ارچی


رسانه ها

رسانه های دولتی

رسانه های دولتی با کمک دولت و زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ:

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

مدیر مسؤل: عبدالشکور قدردان

شماره تماس: ٠٧٨٨٤٣٢٦٦١

ایمیل:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی-کندز

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و همچنان نشر/بازنشر برنامه های تلویزیون ملی(کابل)

ساعت فعالیت: ۷ تا ۹ صبح

مدیرمسؤل: عبدالشکور قدردان

شماره تماس: ٠٧٨٨٤٣٢٦٦١

ایمیل:


چاپی- دولتی

۱- هفته نامه کندز

آغاز فعالیت: ۱۳۸۱ هجری خورشیدی، کندز

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: کندز

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کندز

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۳۴۰۵۵۹۹

ایمیل: snoorulainn@yahoo.com

وب سایت:


ماهنامه-دولتی

۱- ماهنامه " نما "

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰ هجری خورشیدی، کندز

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۱۲۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو

ساحه توزیع: کندز

صاحب امتیاز: مقام ولایت کندز/حمدالله دانشی

منبع تمویل: اداره توسعه بین المللی آلمان

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۳۱۱۲۲۲۲

ایمیل: khaliq1973@gmail.com

وب سایت:

۲- ماهنامه " پولیس "

آغاز فعالیت: ۱۳۹۱ هجری خورشیدی، کندز

مطالب: فعالیت های مرتبط با پولیس

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو

ساحه توزیع: کندز

صاحب امتیاز: قوماندانی امنیه ولایت کندز

منبع تمویل: قوماندانی امنیه ولایت کندز

مدیر مسؤل: سرور حسینی

شماره تماس: ٠٧٩۸۰۱۰۴۰۶

ایمیل: sarwar.hussainee@yahoo.com

۳- ماهنامه " زن "

آغاز فعالیت:

مطالب: امور مرتبط با حقوق زنان

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری، پشتو

ساحه توزیع: کندز

صاحب امتیاز: ریاست امور زنان ولایت کندز

منبع تمویل: ریاست امور زنان ولایت کندز

مدیر مسؤل: نادره گیاه

شماره تماس: ۰۷۰۰۶۱۶۱۱۷

ایمیل: zanan_kunduz@yahoo.com


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو خاور
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی روی موج اف ام

ساعت فعالیت: ٥ صبح- ١٢ شب

برنامه ها:

ساحه پوشش: شهر کندز و ولسوالی های چهاردره، علی آباد، خان آباد وقسمتی ازقلعه زال

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۷۴۱۱۶۶۴
ايميل: shahbaz_sabery@yahoo.com
وب سایت: 

۲- راديو زهره
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی با کمک مالی مؤسسه انترنیوز

ساعت فعالیت: ٥ صبح- ١٢ شب

برنامه ها:

ساحه پوشش: ۵۵ کیلومتر مربع؛ شهر کندز و ولسوالی های ...

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: ناجیه خدایار

شماره تماس:

ایمیل:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۳۷۴۳۱۴
ايميل: radio_zohra@yahoo.com
وب سایت:
۳- راديو خاور:
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی روی موج اف ام

ساعت فعالیت: ٥ صبح- ١٢ شب

برنامه ها:

ساحه پوشش: شهر کندز و ولسوالی های چهاردره، علی آباد، خان آباد وقسمتی ازقلعه زال

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۷۴۱۱۶۶۴
ايميل: shahbaz_sabery@yahoo.com
وب سایت: 

۴- راديو روشنی
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

ساحه پوشش: موج ۸۹ اف ام: شهر کندز و ولسوالی های چهاردره، خان آباد و علی آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صدیقه شیرزی

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۷۵۹۲۰۹۴۶
ايميل: radio_roshani@yahoo.com
وب سایت: 
 ۵- راديو چراغ
آغاز فعالیت: سال۱۳۸۹ هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

ساحه پوشش: ولایت کندز و بخش هایی از ولایات بغلان و تخار

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: ملالی یوسفی

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۰۶۴۲۲
ايميل: radio.cheragh@gmail.com
وب سایت: 
 ۶- راديو کیهان
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

ساحه پوشش: ۴۰ کیلومتر مربع( شهر کندز و حومه)

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: زرغونه حسن

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۸۱۸۸۹۷۷
ايميل: kaihan_fm@yahoo.com
وب سایت: 
۷- راديو جیحون
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی، ولسوالی امام صاحب با همکاری مؤسسه انترنیوز

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۲ شب و از ۳ بعد از ظهر تا ۹ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی

ساحه پوشش: ولسوالی امام صاحب

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: عبدالشکور دوست

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۵۲۸۲
ايميل: to=radio_jaihon@yahoo.com">radio_jaihon@yahoo.com
وب سایت: 

۸- راديو کهندژ
آغاز فعالیت: ۱۵ حمل ۱۳۹۵ هجری خورشیدی، کندز

ساعت فعالیت: شبانه روز(۲۴ ساعت)

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، زراعتی، سرگرمی

زبان: فارسی، پشتو، ازبیکی

ساحه پوشش: ولایات کندز، تخار، بغلان

منبع تمویل: اعلان تجارتی

صاحب امتیاز: عبدالهادی ایماق

شماره تماس: ۰۷۸۹۱۶۲۱۴۲-۰۷۴۴۹۲۱۶۳۸
ايميل: Kohandazhradio@gmail.com

مدیر مسؤل: خالد جمال‌زاده
شماره تماس:
ايميل:

وب سایت: 


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

روزنامه

۱- روزنامه رسانه یی

آغاز فعالیت: ۱۳۸۸ هجری خورشیدی، کندز

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: کندز، بغلان، تخار و بدخشان

 

ولایت تخار

ولایت تخار از جمله ولایات شمالی کشور است که از شمال با کشور تاجیکستان، از شرق با ولایت بدخشان، از جنوب با ولایت پنجشیر و از غرب با ولایات کندز و بغلان هم مرز است. شهر تالقان مرکز ولایت تخار است.

واحدهای اداری(۱۶): تالقان، ورسج، فرخار، کلفگان، خواجه غار، خواجه بهاءالدین، بهارک، هزارسنج، دشت قلعه، ینگی قلعه، چاه آب، رستاق، بنگی، اشکمش، چال، نمک آب و درقد.


رسانه ها

رسانه های دولتی

تحت نظر ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار فعالیت دارند.

رئیس اطلاعات و فرهنگ : فاروق الله عظیمی

شماره تماس : ۰۷۰۰۷۱۵۶۶۸

ایمیل:   prg.monthlymagazine@gmail.com


صوتی- دولتی

رادیو ملی-ولایت تخار

آغاز فعالیت:

برنامه ها: برنامه های متنوع اجتماعی،‌ سیاسی، آموزشی و تفریحی

ساعت نشر: ۸ صبح تا ۱۰ شب

ساحه پوشش: تالقان و حومه

مدیر مسؤل: سید یاسین دهزاد

شماره تماس:  

ایمیل:


تصویری- دولتی

تلویزیون ملی- ولایت تخار

آغاز فعالیت:

برنامه ها: برنامه های متنوع اجتماعی،‌ سیاسی، آموزشی و تفریحی

ساعت نشر: ۸ صبح تا ۱۰ شب

ساحه پوشش: تالقان و حومه

مدیر مسؤل: سید یاسین دهزاد

شماره تماس:  

ایمیل:


چاپی- دولتی

۱-  هفته نامه تخارستان

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی در شهر تالقان

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

ساحه توزیع: ولایت تخار

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت تخار

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۶۴۰۸۰۳۸

ایمیل: atiq.sahil55@yahoo.com


۲-  ماهنامه خورشید

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی

مطالب: مطالب مرتبط با فعالیت های ریاست امور زنان ولایت تخار

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ: ۵۰۰ نسخه

ساحه توزیع: ولایت سمنگان

منبع تمویل: ریاست امور زنان ولایت تخار

صاحب امتیاز: ریاست امور زنان ولایت تخار

مدیر مسؤل: رزم آرا حواش

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۶۵۷۰۷

ایمیل: khurshid_weekly@ yahoo.com


۳-  ماهنمامه حکومت داری

آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

ساحه توزیع: ولایت تخار

منبع تمویل: اداره محلی ولایت تخار

صاحب امتیاز: اداره محلی ولایت تخار

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۷۳۷۶۲۲۶

ایمیل: s.timor@gmail.com


 رسانه های خصوصی - صوتی

۱-  رادیو همصدا

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری

ساعت نشر: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سیمین حسینی

مدیر  مسئول :

شماره تماس: ۰۷۰۵۵۰۴۵۰۴  

ایمیل: hamsada_fm@yahoo.com

 ۲- رادیو تخارستان

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۲ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری

ساعت نشر: ۵ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محب الله نوری

مدیر  مسئول : محمد نادر عزیزی

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۷۷۷۹۹  

ایمیل: nima_azizi@yahoo.com

۳- رادیو آی خانم

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

ساعت نشر: ۲۴ ساعت(شبانه روز)

ساحه پوشش: ولایت تخار و در بخش هایی از ولایات کندز و بغلان نیز قابل دسترس است

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عطاء‌الله عبیدی

مدیر  مسئول : عتیق الله رحیمی

شماره تماس: ۰۷۸۸۸۰۰۱۲۰ 

ایمیل: atiq.rahimi2014@gmail.com

۴- رادیو سیمای مهر

آغاز فعالیت: رادیو سیمای مهر در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

ساعت نشر: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عتیق الله نظری

مدیر  مسئول : نجیب الله نظری

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۰۷۲۲۰

ایمیل: semahmehir_rtv@yahoo.com

۵- رادیو ریحان

آغاز فعالیت: رادیو ریحان در سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

ساعت نشر: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر  مسئول :

شماره تماس:

ایمیل:

۵- رادیو بیرلیک

آغاز فعالیت: رادیو بیرلیک در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: بیشتر به زبان ازبیکی و تا حدودی فارسی دری

ساعت نشر: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد عالم ساعی

مدیر  مسئول :

شماره تماس: ۰۷۰۵۰۰۱۴۹۴

ایمیل: berlik_rtb@yahoo.com


تصویری-خصوصی(غیر دولتی)

۱- تلویزیون سیمای مهر

آغاز فعالیت: تلویزیون سیمای مهر در سال ۱۳۸۶ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

ساعت نشر: ۸ ساعت در شبانه روز

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عتیق الله نظری

مدیر  مسئول : نجیب الله نظری

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۰۷۲۲۰

ایمیل: semahmehir_rtv@yahoo.com

۲- تلویزیون بیرلیک

آغاز فعالیت: رادیو بیرلیک در سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی در شهر تالقان راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

زبان نشر: بیشتر به زبان ازبیکی و تا حدودی فارسی دری

ساعت نشر: ۶ صبح تا ۱۲ شب

ساحه پوشش: شهر تالقان و حومه

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محمد عالم ساعی

مدیر  مسئول :

شماره تماس: ۰۷۰۵۰۰۱۴۹۴

ایمیل: berlik_rtb@yahoo.com


چاپی- خصوصی(غیر دولتی)

۱-  روزنامه جوان

آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و هنری

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ:

ساحه توزیع: ولایت تخار و ولایات همجوار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نجیب مطهری

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۰۲۰۰۰۶  

ایمیل: najib.mutahari@yahoo.com

۲-  ماهنامه نجوا

آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

ساحه توزیع: ولایت تخار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شفیق پویا

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۲۵۹۴۰

ایمیل: shafiq.pooya@gmail.com

۳-  ماهنامه آوای کوکچه

آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

زبان نشر: فارسی دری و پشتو

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

ساحه توزیع: ولایت تخار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سیمین حسینی

مدیر مسؤل: محمد عارف دانشجو

شماره تماس: ۰۷۰۵۹۶۰۹۷۰

ایمیل: arefdanish2@gmail.com

یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ولایت تخار کامل نیست و به روز می شود.

 

 

 


Baghlanولایت بغلان

 

ولایت بغلان با مرکزیت شهر پلخمری یک ولایت کوهستانی و زراعتی است که  از طریق آن ۹ ولایت شمال و شمال شرقی کشور از مسیر راه سالنگ به کابل وصل می شود. مساحت آن ۲۱٬۱۱۲ کیلومتر مربع و جمعیت آن ۷۷۹٬۰۰۰ نفر بر آورد شده است.

 

بغلان به شمول شهر پلخمری دارای ۱۵ واحد اداری است:

 

۱- پلخمری – مرکز بغلان

 

۲- بغلان مرکزی

 

۳- دوشی

 

۴- خنجان

 

۵- نهرین

 

۶- بورکه

 

۷- خوست

 

۸فرنگ

 

۹ - گذرگاه نور

 

۱۰پلحصار

 

۱۱ده صلاح

 

۱۲بنو

 

۱۳ تاله و برفک

 

۱۴ جلگه

 

۱۵ دهنه غوری

 


 

 

 

رسانه ها

 

رسانه های دولتی

 

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

 

رئیس اطلاعات و فرهنگ: شکریه اصیل

 

شماره تماس: ۰۷۰۸۹۶۸۶۷۴

 

ایمیل:

 

شماره تلفون:

 

 

 


 

 

 

صوتی-دولتی

 

رادیو ملی-بغلان

 

آغاز فعالیت:

 

برنامه‌ها: اجتماعی، ‌ سیاسی، تفریحی و آموزشی

 

تمام این برنامه‌ها به جزء‌ موارد استثنایی از جمله مراسم ویژه دولتی از تولیدات تلویزیون ملی افغانستان است و از طریق تلویزیون محلی بغلان به نشر می‌رسد.

 

ساعت نشر برنامه: ۵ بعد از ظهر تا ۱۱ شب

 

ساحه پوشش: شهر پلخمری و حومه

 

مدیر مسؤل: ذبیح الله رئیسی‌زاده

 

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۲۲۳۲

 

ایمیل:

 

وب سایت:

 


 

 

 

تصویری-دولتی

 

تلویزیون ملی-بغلان

 

آغاز فعالیت: ۱۳۶۷ هجری خورشیدی

 

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و همچنان نشر/بازنشر برنامه های تلویزیون ملی(کابل)

 

ساعت فعالیت: ۷ تا ۱۱ صبح- ۹ شام تا ۱۰ شب

 

مدیرمسؤل: ذبیح الله رئیسی زاده

 

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۱۲۲۳۲

 

ایمیل:

 


 

 

 

چاپی- دولتی

 

۱- هفته نامه اتحاد

 

آغاز فعالیت:

 

مطالب: فرهنگی، ادبی و اجتماعی

 

رنگی یا سیاه و سفید:

 

تیراژ:

 

تعداد صفحه: ۴ صفحه

 

زبان نشراتی: فارسی و پشتو

 

ساحه توزیع: ولایت بغلان

 

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان

 

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان

 

مدیر مسؤل: سیدعبدالله سادات

 

شماره تماس: ۰۷۰۸۹۶۸۶۷۴

 

ایمیل: Alamibakhtar@gmail.com

 

وب سایت:

 


 

 

 

رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

 

رادیو

 

۱- رادیو تراجمیر۴ /۸۹ اف‌ام

 

این رادیو در سال ۱۳۸۲ توسط موسسه انترنیوز تاسیس شد.

 

ساعت فعالیت:۶ صبح تا ۱۲ شب

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

 

ساحه پوشش: شهر پلخمری و حومه تا شعاع ۷۰ کیلومتر مربع  

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز:

 

مدیر مسؤل:  محفوظ الله سعیدی
شماره تماس: ۰۷۹۹۰۰۸۱۰۰
ايميل: rajmirafghan@yahoo.com

 

نشانی: شهر پلخمری جوار ریاست سیلو
وب سایت:

 


۲- راديو" آرزو‌ها"۱ /۸۸ اف‌ام
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی

 

ساعت فعالیت:

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

 

ساحه پوشش: شهر پلخمری و حومه

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز: شیرمحمد جهش

 

مدیر مسؤل: شیرمحمد جهش
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۰۲۹۲۹

 

نشانی: شهر پلخمری- تپه فرحت جوار کندک شاهراه
ایمیل:  Radioarzoo@yahoo.com
وب سایت

 

۳رادیو "ادیب"۷  .۸۹ اف‌ام
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی

 

ساعت فعالیت: ۶ صبح تا ۱۲ شب

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

 

ساحه پوشش: شهر پلخمری و حومه

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز: حبیب الرحمان شیرزی

 

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۷۱۳۸۳۴۳
ايميل:  Adeebfm@gmail.com

 

نشانی: شهر پلخمری – سرک اول نساجی

 

وب سایت
 
۴- راديو "پیمان" ۹۰ اف‌ام
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی

 

ساعت فعالیت: ۶ صبح تا ۱۲ شب

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

 

ساحه پوشش: پلخمری

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز: شیرمحمد جهش

 

مدیر مسؤل:  تانیا جهش
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۰۲۹۲۹
ايميل:  Jaheshbas@yahoo.com
نشانی: شهر جدید بغلان مرکزی – جوار شهرداری

 

وب سایت
 
۵- رادیو "چونغر"۳ .۹۰ اف‌ام
آغاز فعالیت:

 

ساعت فعالیت: ۶ صبح تا نیمه شب

 

برنامه ها:

 

ساحه پوشش:

 

منبع تمویل: اعلان تجارتی

 

صاحب امتیاز: محمد رفیق وردک

 

مدیر مسؤل:  نجیب الله محسنی
شماره تماس: ۰۷۰۰۶۱۶۱۸۰
ایمیل:
وب سایت
۶- راديو " سنا" ۷. ۸۷ اف‌ام
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی

 

ساعت فعالیت: ۳ صبح تا ۱۲ شب

 

برنامه ها:

 

ساحه پوشش: شهر پلخمری و حومه

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز: عبیدالله جهش

 

مدیر مسؤل:  نوریه حمیدی
شماره تماس: ۰۷۹۱۴۷۳۳۱۱
ايميل:radiosana878@hotmail.com

 

نشانی: شهر پلخمری- تپه فرحت جوار کندک شاهراه

 

وب سایت

 

۷- رادیو "فرحت" ۹۰. ۶ اف‌ام
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۹ هجری خورشیدی، به همکاری مالی کانادا در میمنه

 

ساعت فعالیت:۶ صبح تا ۱۰ شب

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

 

ساحه پوشش: شهر میمنه و حومه

 

منبع تمویل: مؤسسه انترنیوز

 

صاحب امتیاز: مؤسسه خدماتی زنان بر‌تر افغان

 

مدیر مسؤل:  امید مبرا
شماره تماس: ۰۷۰۸۹۶۸۶۷۴
ايميل: shokria1@gmail.com

 

شهر پلخمری- سرک ولایت – جوار شورای ولایتی
وب سایت

 

۷- رادیو "خوشی".۲ ۸۹ اف‌ام
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی، به همکاری مالی کانادا در میمنه

 

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

 

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

 

ساحه پوشش: شهر میمنه و حومه

 

منبع تمویل: مؤسسه انترنیوز

 

صاحب امتیاز: عبدالمتین مبارز

 

مدیر مسؤل:  عبدالکریم جاوید
شماره تماس: ۰۷۰۰۷۴۷۳۱۰
ايميل: khoshi.rd@gmail.com

 

نشانی: شهر جدید ولسوالی بغلان مرکزی – جوار کابل بانک
وب سایت

 


 

 

 

تصویری- غیر دولتی(خحصوصی)

 

تلویزیون " تنویر"
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۴ هجری خورشیدی، به همکاری مالی کانادا در میمنه

 

ساعت فعالیت: ۴ بعد از ظهر تا ۱ شب

 

برنامه‌ها: اخبار، بحثهای سیاسی و اجتماعی، برنامه‌های تفریحی و نشر مستقیم برنامه‌های ویژه و مناسبتی طلوع و طلوع نیوز.

 

ساحه پوشش: شهر میمنه و حومه

 

منبع تمویل: اعلان های تجارتی

 

صاحب امتیاز: شیرمحمد جهش

 

مدیر مسؤل:  عبیدالله جهش
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۰۲۹۲۹/۰۷۰۸۱۹۸۲۴۸
ايميل: tv.tanwir@gmail.com

 

نشانی: شهر پلخمری – تپه فرحت – جوار کندک شاهراه
وب سایت www.Tanwirmedia.com

 


 

 

 

چاپی- غیر دولتی(خحصوصی)

 

۱-  هفته نامه" سلسله"

 

آغاز فعالیت: ۱۳۸۸هجری خورشیدی

 

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

 

رنگی یا سیاه و سفید:

 

تیراژ: در اوایل ۵۰۰ نسخه

 

تعداد صفحه:

 

زبان نشراتی: فارسی دری

 

ساحه توزیع: فاریاب

 

صاحب امتیاز: شیرمحمد جهش

 

منبع تمویل: اعلان تجارتی

 

مدیر مسؤل: غلام جیلانی وهاب

 

شماره تماس: ۰۷۹۹۰۴۵۸۸۱

 

ایمیل: Jaheshbas@yahoo.com

 

نشانی دفتر: شهر پلخمری – تپه فرحت – جوار کندک شاهراه

 

۲- ماهنامه "عقاب"

 

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ هجری خورشیدی، پلخمری

 

رنگی یا سیاه و سفید:

 

تیراژ: ۱۰۰۰ جلد

 

تعداد صفحه:

 

زبان نشراتی:

 

ساحه توزیع: ولایت بغلان

 

منبع تمویل: اعلان تجارتی

 

صاحب امتیاز: (نهاد فرهنگی واجتماعی مردم روشن ضمیر میهن

 

مدیر مسؤل: بسم الله شریفی

 

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۹۵۹۳۷-۰۷۰۰۷۲۰۹۵۳

 

ایمیل: b_sharefi@yahoo.com

 

وب سایت:

 


 

 

 

آخرین به روز آوری: ۲۵ جوزا ۱۳۹۸

 

 

ولایت بَدَخشان

بَدَخشان یک ولایت کوهستانی و با جاذبه های طبیعی و زیباست که در شمال شرق کشور قرار دارد.

بدخشان دارای کوههای بلند و رودخانه‌های خروشان است، فراورده‌های عمده این ولایت گندم، جو، جودر (گندم سیاه)، جواری، و ارزن است. توت، چارمغز، زردآلو، آلوبالو و سیب از میوه های مشهور بدخشان است.

این ولایت با کشورهای تاجیکستان و پاکستان و چین هم مرز است.


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ:

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


 

صوتی-دولتی

رادیو ملی

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

مدیر مسؤل: احمد جواد فروغ

شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۲۳۰۰

ایمیل:jawad2014@yahoo.com


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، تفریحی و همچنان نشر/بازنشر برنامه های تلویزیون ملی(کابل)

ساعت فعالیت: ۷ تا ۹ صبح

مدیرمسؤل: احمد جواد فروغ

شماره تماس: ۰۷۹۹۱۵۲۳۰۰

ایمیل:jawad2014@yahoo.com


چاپی- دولتی

۱- هفته نامه بدخشان

آغاز فعالیت:۱۳۸۲ هجری خورشیدی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۲۰۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: بدخشان

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان

مدیر مسؤل: عبدالواصل لطیفی

شماره تماس: ۰۷۷۶۲۹۰۷۴۸

ایمیل: bdk.magazin@gmail.com

وب سایت:


ماهنامه-دولتی

۱- ماهنامه  شاروالی

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶هجری خورشیدی

مطالب: فعالیت های مرتبط با شهرداری(شاروالی) فیض آباد

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: فارسی دری

ساحه توزیع: فیض آباد

صاحب امتیاز: شاروالی فیض آباد

منبع تمویل: شاروالی فیض آباد

مدیر مسؤل: عبدالبصیر وثیق

شماره تماس: ۰۷۹۹۸۱۶۹۹۸

ایمیل: basir.wasiq@yahoo.com


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو آمو
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی روی موج اف ام.

به همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر فیض آباد ایجاد شده است.

ساعت فعالیت: ٥ صبح- ١٢ شب

برنامه ها:

ساحه پوشش: شهر فیض آباد و ولسوالی های بهارک، جُرم، خاش و ارگو

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: عبدالبصیر حق جو

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۷۲۶۴۶
ايميل: haqjo.radioamoo@gmail.com
وب سایت: 

۲- راديو صدای کشم
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز در ولسوالی کشم ایجاد شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها:

ساحه پوشش: ولسوالی کشم و مناطقی از ولسوالی های کلفگان، رستاق و تگاب  

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: نورآقا نوری

شماره تماس:

ایمیل:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۵۹۱۷۶۹۸-۰۷۷۹۲۶۵۴۲۰
ايميل: nooragha.n@gmail.com
وب سایت:
۳- راديو بهارستان
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۷ با همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر فیض آباد ایجاد شد. این رادیو روی موج اف ام فعالیت دارد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها:

ساحه پوشش: شهر فیض آباد و ولسوالی های وردوج، شيوه، بهارک، شهدا، ارغنچخوا وخاش

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: انجمن ادبی و فرهنگی بهارک

مدیر مسؤل: رضوان الله نظامی
شماره تماس: ۰۷۷۰۶۷۴۵۰۹-۰۷۹۴۹۰۷۷۴۷
ايميل: b.radio786@gmail.com
وب سایت: 

۴- راديو کوکچه
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۳هجری خورشیدی به همکاری مؤسسه انترنیوز در شهر فیض آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۱۲ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

ساحه پوشش: فیض آباد و ولسوالی خاش، جُرم و یمگان

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: عبدالملک خراسانی
شماره تماس: ۰۷۹۴۸۳۳۹۰۰-۰۷۹۲۶۸۸۰۸۰
ايميل: radio.kokcha.jurm@gmail.com
وب سایت: 
 ۵- راديو بازگل
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۲ هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

ساحه پوشش: شهر فیض آباد و حومه

منبع تمویل:

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۲۷۲۶۴۶
ايميل: radio.cheragh@gmail.com
وب سایت: 
 ۶- راديو کیهان
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۸هجری خورشیدی

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی، صحی، آموزشی و تفریحی

ساحه پوشش: ۴۰ کیلومتر مربع( شهر کندز و حومه)

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: زرغونه حسن

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۸۱۸۸۹۷۷
ايميل: kaihan_fm@yahoo.com
وب سایت: 
۶- راديو جیحون
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی، ولسوالی امام صاحب با همکاری مؤسسه انترنیوز

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۲ شب و از ۳ بعد از ظهر تا ۹ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و دینی

ساحه پوشش: ولسوالی امام صاحب

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: عبدالشکور دوست

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۹۹۴۳۵۲۸۲
ايميل: radio_jaihon@yahoo.com
وب سایت: 


چاپی- غیر دولتی(خحصوصی)

۱- ماهنامه " سیمای بدخشان "

آغاز فعالیت: ۱۳۸۸ هجری خورشیدی، فیض آباد

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ: ۱۲۰۰ نسخه

تعداد صفحه:

مطالب: ادبی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سرگرمی

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: بدخشان

صاحب امتیاز: عمادالدین هلالی

منبع تمویل:

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۰۷۵۴۲۰۸

ایمیل: simaiabadakshan@yahoo.com

۲- ماهنامه "حکومت داری خوب"

آغاز فعالیت: ۱۳۸۶ هجری خورشیدی، کندز

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: بدخشان

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: حسامه بصیر

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۰۱۳۱۱۱۳

ایمیل: inf.tsb_bda@yahoo.com

وب سایت:

۳- جریده " روشنگری"

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰هجری خورشیدی، فیض آباد

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: سید اکرام صدیق لعل زاده

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۹۱۳۹۷۵۴

ایمیل: shaheen.pamir@yahoo.com

وب سایت:

۴- جریده " صعود"

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰هجری خورشیدی، فیض آباد

مطالب: سیاسی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صلاح الدین حامدی

مدیر مسؤل: فخرالدین قاری زاده

شماره تماس: ۰۷۹۲۷۱۲۰۰۷

ایمیل: qarizadahamid@gmail.com

وب سایت:

۵- ماهنامه سرزمین من

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰هجری خورشیدی، فیض آباد

مطالب: سیاسی، فرهنگی و اجتماعی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: کفایت الله سلیمی

مدیر مسؤل: عبدالمتین حکیمی

شماره تماس: ۰۷۹۹۲۷۲۶۴۶

ایمیل: haqjo.radioamoo@gmail.com

وب سایت:

۶- جریده انقلاب فرهنگی

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰هجری خورشیدی، فیض آباد

مطالب: ادبی، فرهنگی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صبغت الله خاکساری

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۹۲۲۰۳۲۷

ایمیل: Mustafa_aqeli@hotmail.com

وب سایت:

۷- ماهنامه انطباق شرق

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲هجری خورشیدی، فیض آباد

مطالب: ادبی، فرهنگی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صبغت الله خاکساری

مدیر مسؤل: نظام الدین مدقق

شماره تماس: ۰۷۹۹۲۷۲۶۴۶

ایمیل: haqjo.radioamoo@gmail.com

وب سایت:

۸- ماهنامه صدای بدخشان

آغاز فعالیت: ۱۳۷۹هجری خورشیدی، فیض آباد

مطالب: سیاسی، ادبی، فرهنگی و اجتماعی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی:

ساحه توزیع: فیض آباد

منبع تمویل:

صاحب امتیاز: صبغت الله خاکساری

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۹۳۰۵۴۵۹

ایمیل: khaksary1366@yahoo.com

وب سایت:


آخرین به روز آوری: ۲۵ جوزا ۱۳۹۸