ولایت کنر

ولایت کنر در شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر اسدآباد است. کنر از شمال از با نورستان، از جنوب با ننگرهار و از غرب با لغمان و از شرق با پاکستان هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت کنر: اسدآباد، نورگل، خاص کنر، سوکۍ، نرنگ، سرکانو، منوره، شیگل، اسمار، دانگام، غازی آباد، ناری، وته پور، مانوگی و چپه دره


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: عبدالله نیازی

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی-کنر

آغاز فعالیت: ۱۳۴۶ هجری خورشیدی در شهر اسد آباد راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت کنر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- کنر

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح

ساحه پوشش: ولایت کنر

مدیر مسؤل:

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  نشریه کنر

آغاز فعالیت: اين نشریه در سال ۱۳۷۷ هجری خورشیدی تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو

ساحه توزیع: ولایت کنر

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت کنر

مدیر مسؤل: جنت گل فدا

شماره تماس: ۰۷۷۴۶۰۶۶۸۰

ایمیل: j.feba@hotmail.com

وب سایت:


۱-  مجله تعلیم و تربیه

آغاز فعالیت: اين نشریه در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی تاسیس و فعالیت آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو

ساحه توزیع: ولایت کنر

منبع تمویل: اداره دارالمعلمین ولایت کنر

صاحب امتیاز: اداره دارالمعلمین ولایت کنر

مدیر مسؤل: عبیدالله حامد

شماره تماس: ۰۷۷۴۶۰۶۶۸۰

ایمیل: j.feba@hotmail.com

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو زلا( به پشتو: ځلا: روشنایی)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر اسدآباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سرگرمی

زبان: پشتو

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شکیب سانین

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۰۶۲۷۸۲۵
ايميل:‌ shakib.sanin@gmail.com
وب سایت:


۲- راديو بدلون
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ در شهر اسدآباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۵ صبح تا ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احمد الله ارچی وال

مدیر مسؤل:
شماره تماس : ۰۷۰۷۰۲۳۸۲۳ ـ ۰۷۹۳۶۶۳۰۹۰
ايميل:  archiwal@gmail.com
وب سایت: 


۳- رادیو اشکلا( پشتو: ښکلا: به معنی زیبایی)
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۰هجری خورشیدی در شهر اسدآباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح تا ۱۱ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، صحی، آموزشی و تفریحی

زبان نشر برنامه: پشتو

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عبیدالله قانع

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۶۸۳۵۷
ايميل: obaid.qani@yahoo.com
وب سایت: 


 ۴- راديو نشتر
آغاز فعالیت: سال ۱۳۹۱ هجری خورشیدی در شهر اسدآباد ولایت کنر راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان: پشتو

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سیدآغا میاخیل

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۰۷۰۲۳۸۲۳
ايميل:  
وب سایت: 


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  نشریه لوپته

آغاز فعالیت: ۱۳۸۹هجری خورشیدی در اسدآباد تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید:

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو

ساحه توزیع: ولایت کنر

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز:

مدیر مسؤل: برشنا شیرزی

شماره تماس: ۰۷۰۷۷۶۲۳۵۳

ایمیل: lopatakunar@gmail.com


۲-  نشریه ستوری

آغاز فعالیت: این نشریه در سال ۱۳۸۶ تاسیس و در همان سال کار آن آغاز شد.

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجمن فرهنگی ادبی خاص کنر

مدیر مسؤل: متین

شماره تماس: ۰۷۰۰۸۵۴۸۵۵

ایمیل: tatobay@gmail.com

وب سایت:


۳-  نشریه سیمه

آغاز فعالیت: در سال ۱۳۸۹ در اسدآباد ولایت کنر تاسیس و آغاز به کار کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سیدعبدالله نظامی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۰۷۴۰۰۸۳

ایمیل: nizami.aljazeera@yahoo.com

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های کنر کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت نورستان

ولایت نورستان در شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر پارون است. نورستان از شمال با ولایت بدخشان، از جنوب با ولایات کنر و لغمان، از شرق با ایالت خیبر پشتونخوا پاکستان و از غرب با ولایت پنجشیر هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت نورستان: وامه، وایگل، برگمتال، کامدیش، نورگرام، دواب و مندول


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت نورستان فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: جلال الدین نورستانی

شماره تماس: ۰۷۴۷۴۰۷۰۰۰

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- نورستان

آغاز فعالیت:

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت: ۶ صبح تا ۱۰ صبح و ۴ بعد از ظهر تا ۸ شب

ساحه پوشش: ولایت نورستان

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۷۸۹۹۰۵۰

ایمیل: rtanuristan@gmail.com

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- نورستان

آغاز فعالیت: ۶ صبح تا ۱۰ صبح و ۶ شام تا ۹ شب

برنامه ها: سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و تفریحی

فعالیت:

ساحه پوشش: ولایت نورستان

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۹۷۸۹۹۰۵۰

ایمیل: rtanuristan@gmail.com

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو کله گوش
آغاز فعالیت: سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر پارون ولایت نورستان راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶ صبح- ۱۰ صبح /۲ بعد از ظهر تا ۵ بعد از ظهر/ ۶ بعد از ظهر تا ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سرگرمی

زبان: پشتو

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: محب الله وکیل زاده

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ٠٧۰۰۵۹۴۲۲۵ و ۰۷۰۸۸۵۵۳۴۷
ايميل:‌ shakib.sanin@gmail.com
وب سایت:


۲- راديو الینا
آغاز فعالیت: در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی با همکاری مؤسسه انترنیوز در پارون راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۶ صبح تا ۱۰ صبح و ۲ بعد از ظهر تا ۵ بعد از ظهر

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و سرگرمی

زبان برنامه: پشتو و پشه ای

ساحه پوشش: ولایت کنر

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: منور همدرد

مدیر مسؤل: صاحب داد همدرد
شماره تماس: ٠٧۰۸۳۱۱۰۹۵ و ۰۷۰۸۳۷۰۴۲۱
ايميل:  emal.hemdard@yahoo.com
وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های نورستان کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت لغمان

ولایت لغمان در شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر  مهترلام است. لغمان از شمال و شمال شرق با ولایت نورستان، از جنوب شرق با ولایت ننگرهار، از شمال غرب با ولایت پنجشیر و از غرب با کابل و کاپیسا هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت لغمان: مهترلازم بابا، قرغه ای، الینگام، علیشنگ، دولت شاه و بادپش


رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: فیضان الله پتان

شماره تماس:

ایمیل: laghman_icy@yahoo.com

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- لغمان

آغاز فعالیت: ۱۳۸۳ هجری خورشیدی در شهر مهترلام راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی لغمان نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت لغمان

مدیر مسؤل: محب الله محب

شماره تماس: ٠۷۰۰۱۶۱۸۸۵

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

رادیو ملی- لغمان

آغاز فعالیت: ۱۳۸۳ هجری خورشیدی در شهر مهترلام راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۴ ساعت در شبانه روز برنامه تولیدی دارد اما بیشتر برنامه های تولیدی تلویزیون ملی از طریق تلویزیون این ولایت نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت لغمان

مدیر مسؤل: محب الله محب

شماره تماس: ٠۷۰۰۱۶۱۸۸۵

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  نشریه لغمان

آغاز فعالیت: اين روزنامه در سال ۱۳۸۵ هجری خورشیدی در شهر مهترلایم آغاز به فعالیت کرد.

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت لغمان

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان

مدیر مسؤل: دواجان هدایت

شماره تماس: ۰۷۹۹۶۱۹۰۶۶

ایمیل:

وب سایت:


۲-  جوانان لغمان

آغاز فعالیت: اين روزنامه در سال ۱۳۸۳ هجری خورشیدی در شهر مهترلایم آغاز به فعالیت کرد.

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت لغمان

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان

مدیر مسؤل: محمد ظفر افغان

شماره تماس: ۰۷۸۹۵۴۵۲۵۰

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو کاوون غژ(صدای کاوون)
آغاز فعالیت:

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت لغمان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نجیب الرحمان انقلابی

مدیر مسؤل:  
شماره تماس: ۰۷۹۹۶۱۹۰۹۲
ايميل: ‌ zarkamr_laghaman@yahoo.com
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  نشریه شینکی لغمان

آغاز فعالیت: ۱۳۹۰هجری خورشیدی در شهر مهترلام تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو

ساحه توزیع: لغمان

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجمن ادبی نیروی جوان

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۸۸۱۰۹۷۶۶

ایمیل:


۲-  نشریه بورا

آغاز فعالیت: نشریه بورا در سال ۱۳۹۰ هجری خورشیدی ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت لغمان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عمر بورا زمانی

مدیر مسؤل: شهزاده شیرین زوی

شماره تماس: ٠۷۰۰۱۶۱۸۸۵

ایمیل:

وب سایت:


۳-  مجله روشان

آغاز فعالیت: این مجله در سال ۱۳۸۷ هجری خورشیدی در شهر مهترلام ایجاد و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت لغمان

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: سلیمان زلمی

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ۰۷۸۶۱۹۸۱۶۸

ایمیل:

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های لغمان کامل نیست و به زودی به روز می شود.

ولایت ننگرهار

ولایت ننگرهار در شرق کشور قرار دارد و مرکز آن شهر جلال آباد است. ننگرهار از شمال از شمال با ولایات کنر و لغمان، از جنوب با ولایت پکتیا و ایالت خیبرپشتونخوا پاکستان، از شمال شرق با ولایت نورستان و از غرب با ولایات کابل و لوگر هم مرز است.

واحدهای اداری ولایت ننگرهار(۲۱): غنی خیل، رودات، کامه، خوگیانی، شیرزاد، حصارک، پچیرآگام، هسکه مینه، اچین، نازیان، مومند دره، بتی کوت، کوت، گوشته، بهسود، کوزکنر، دره نور، لعل پور، دوربابا، سرخ رود و چپرهار


رسانه ها

رسانه های دولتی

زیر نظارت اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت فعالیت دارد.

رئیس اطلاعات و فرهنگ: اورنگ صمیم

شماره تماس:

ایمیل:

شماره تلفون:


صوتی-دولتی

رادیو ملی- ننگرهار

آغاز فعالیت: ۱۳۵۶ هجری خورشیدی در شهر جلال آباد راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۷ صبح تا ۱۰ صبح . افزون بر آن بیشتر از ۱۰ ساعت برنامه تولیدی رادیو ملی نیز از طریق رادیوی ننگرهار نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

آمر: انجنیر زلمی

شماره تماس: ٠٧٠٠٦٣٤٢٦١

مدیر مسؤل: عتیق الله مومند

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


تصویری-دولتی

تلویزیون ملی- ننگرهار

آغاز فعالیت: ۱۳۶۴ هجری خورشیدی در شهر جلال آباد راه اندازی شد.

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تفریحی

فعالیت: ۱۸ ساعت در شبانه روز. افزون بر آن برنامه های تولیدی تلویزیون ملی نیز از طریق تلویزیون ننگرهار نشر می شود.

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

آمر: انجنیر زلمی

شماره تماس: ٠٧٠٠٦٣٤٢٦١

مدیر نشرات: محمد نادر بها

شماره تماس:

ایمیل:

وب سایت:


چاپی- دولتی

۱-  روزنامه ننگرهار

آغاز فعالیت: اين روزنامه در سال ۱۲۹۸ هجری خورشیدی در شهر جلال آباد به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید. سه روز در هفته چاپ و نشر می شود.

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار

مدیر مسؤل: سالک قصبه وال

شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٣٥٧٦

ایمیل:

وب سایت:


۲-  ماهنمامه اتحاد مشرقی

آغاز فعالیت: اين روزنامه در سال ۱۳۳۶ هجری خورشیدی در شهر جلال آباد آغاز به فعالیت کرد. نام این ماهنامه در ابتدا ننگرهار بود اما در سال ۱۳۹۱ به اتحاد مشرقی( اتحاد ولایات شرقی) تغییر داده شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ: یک هزار نسخه

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو و فارسی دری

ساحه توزیع: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار

صاحب امتیاز: ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار

مدیر مسؤل:

شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٣٥٧٦

ایمیل:

وب سایت:


رسانه ها-غیر دولتی(خصوصی)

رادیو

۱- راديو نن
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۹ در ولسوالی شینواری ولایت ننگرهار راه اندازی شد و سپس به شهر جلال آباد انتقال گردید.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: فهیم اتل

مدیر مسؤل: نصرت امانی
شماره تماس:
ايميل:
وب سایت:


۲- راديو نرگس
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۶ در شهر جلال آباد ولایت ننگرهار راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۲۴ ساعت

برنامه ها: بیشتر بر امور و مسائل زنان تمرکز دارد.

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شهلا شایق

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايميل: Shaiq_afghan@yahoo.com
وب سایت:


۳- راديو اصلاح
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۱ در جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت:

برنامه ها: امور دینی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: جمعیت اصلاح افغانستان

مدیر مسؤل: توحید یار
شماره تماس:
ايميل:
وب سایت:


۴- راديو اسپین غر
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۳ در ولسوالی غنی خیل ولایت ننگرهار راه اندازی شد و سپس به ولسوالی رودات این ولایت انتقال گردید.

ساعت فعالیت: ۱۰ ساعت در شبانه روز

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: اتحادیه حمایت از حقوق جوانان ولسوالی اسپین غر

مدیر مسؤل: شیربهادر همت
شماره تماس: ٠٧٩٩٣٥٢٥٥٧
ايميل:
وب سایت:


۵- راديو شرق
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۲ در شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شفیق الله شایق

مدیر مسؤل: مارشال حلیمی
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايميل: Shaiq_afghan@yahoo.com
وب سایت:


۶- راديو همیشه بهار
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۰ در شهر جلال آباد راه اندازی شد و سپس به شهر جلال آباد انتقال گردید.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: فهیم اتل

مدیر مسؤل: صمیم استانکزی
شماره تماس: ٠٧۷۷۰۵۰۵۰۹
ايميل: HBR90.7fm@gmail.com
وب سایت:


۷- راديو صفا
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۹ در  شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: قرار عزیزی

مدیر مسؤل: فردوس حضرتی
شماره تماس: ٠٧٠٠٩٥٤٠٤١
ايميل: online.safa@yahoo.com
وب سایت:


۸- راديو اباسین
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۹ در  شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: اجمل سادات

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٠٢٣٩٠٥٢٩
ايميل:
وب سایت:


۹- راديو مینه
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۰ در  شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: آرش ننگیال

مدیر مسؤل: کاوش ننگیال
شماره تماس:
ايميل: Menaa223@yahoo.com
وب سایت:


۱۰- راديو انعکاس
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۰ در  شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: انجنیر همایون

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٩٨١٧٠٨٩٧
ايميل: Inikass.radio@gmail.com
وب سایت:


۱۱- راديو انعکاس
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۷ در  شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی، ورزشی و سرگرمی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: نجیبه مرام

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٠٧٧٠٠٤٠٤٠
ايميل: Sulmean_khplwak@yahoo.com
وب سایت:


۱۲- راديو قلم
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۹۲ در ولسوالی کامه ولایت ننگرهار راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و دینی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: احسان الله کامه وال

مدیر مسؤل:
شماره تماس: ٠٧٠٨٢٥٩٤١٢
ايميل:
وب سایت:


تصویری- غیر دولتی(خصوصی)

تلویزیون شرق
آغاز فعالیت:  این رادیو در سال ۱۳۸۸ در شهر جلال آباد راه اندازی شد.

ساعت فعالیت: ۷ صبح- ۱۲ شب

برنامه ها: سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ادبی و ورزشی

ساحه پوشش: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: شفیق الله شایق

مدیر مسؤل: یوسف جبارخیل
شماره تماس: ٠٧٠٠٦٠٠٥٣١
ايميل: Shaiq_afghan@yahoo.com
وب سایت:


چاپی- غیر دولتی(خصوصی)

۱-  هفته نامه برید

آغاز فعالیت: ۱۳۹۲هجری خورشیدی در شهر جلال آباد تاسیس و آغاز به فعالیت کرد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: رنگی

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان نشراتی: پشتو

ساحه توزیع: ننگرهار

منبع تمویل:‌ صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: لعل پاچا آزمون

مدیر مسؤل: محبوب الله محبوب

شماره تماس: ٠٧٩٨٥٨١٣٨٠

ایمیل: mahbobshahmahbob@yahoo.com


۲-  نشریه مینه

آغاز فعالیت: نشریه بورا در سال ۱۳۸۱ هجری خورشیدی در شهر جلال آباد ایجاد و فعالیت آن آغاز شد.

مطالب: سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ادبی

رنگی یا سیاه و سفید: سیاه و سفید

تیراژ:

تعداد صفحه:

زبان: پشتو

ساحه توزیع: ولایت ننگرهار

منبع تمویل: صاحب امتیاز

صاحب امتیاز: عزت الله زواب

مدیر مسؤل: عزت الله زواب

شماره تماس: ٠٧٩٩٣٤٩٩٦٧

ایمیل:

وب سایت:


یادآوری: اطلاعات مربوط به رسانه های ننگرهار کامل نیست و به زودی به روز می شود.