هيأت اجرایی

احمد قریشی
احمد قریشی
رئیس اجرایی
بختاجان بختیار
بختاجان بختیار
هماهنگ‌کننده حوزه جنوب شرق
احمد هنایش
احمد هنایش
هماهنگ‌کننده حوزه کابل
ذبیح الله نوری
ذبیح الله نوری
معاون نوآوری و توسعه
عزیزالله پوپل
عزیزالله پوپل
هماهنگ‌کننده حوزه جنوب
ظفر بامیانی
ظفر بامیانی
هماهنگ‌کننده حوزه مرکز
محمد ویس خطاب
محمد ویس خطاب
معاون برنامه
پدرام قاضی‌زاده
پدرام قاضی‌زاده
هماهنگ‌کننده حوزه غرب
شاه محمود شینواری
شاه محمود شینواری
هماهنگ‌کننده حوزه شرق
حبیب‌الله نجفی‌زاده
حبیب‌الله نجفی‌زاده
هماهنگ کننده حوزه شمال
رحمت‌الله همنوا
رحمت‌الله همنوا
هماهنگ‌ کننده حوزه شمال شرق
یعقوب قریشی
یعقوب قریشی
مسؤل امور مصونیت خبرنگاران