مرکز خبرنگاران: طرح مداخله نکردن اداره‌های غیر مسؤل در امور رسانه‌ها در مطابقت با قانون رسانه‌ها عملی شود

در نشست ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ «امارت اسلامی» با مسؤلان این وزارت، طرح «توافقنامه مشترک» اداره‌های امارت در رابطه با خبرنگاران و رسانه‌ها  مورد  بحث قرار گرفت.۱۲حمل ۱۴۰۲ عکس: خبرگزاری باختر   

۱۴ حمل ۱۴۰۲

کابل- مرکز خبرنگاران افغانستان، طرح «توافق» اداره‌های «امارت اسلامی» مبنی بر مداخله نکردن در امور رسانه‌ها و پیشبرد شکایات از طریق کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای را یک گام مثبت می‌داند و خواستار عملی شدن این طرح برمبنای قانون رسانه‌های همگانی می‌باشد.

به گزارش آژانس باختر، روز گذشته در نشست ملا خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت با مسؤلان این وزارت در مورد «توافقنامه مشترک» ریاست استخبارات، و وزارت‌های امور داخله،  امر به معروف و نهی از منکر و امور خارجه امارت در مورد این که وزارت اطلاعات و فرهنگ ارگان واحد و مسؤل در امور مطبوعاتی و نشراتی  کشور است، بحث شده است.

در این نشست گفته شده است که مطابق با این طرح که در آینده نزدیک در مورد آن توافق صورت  خواهد گرفت، هر تصمیمی که قرار است] در امور رسانه‌ها و خبرنگاران[ اتخاذ شود باید وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمیسیون بررسی تخلفات رسانه‌ای  امارت در جریان قرار گیرد و سایر ارگان‌ها به گونه مستقیم مداخله نکنند.

مرکز خبرنگاران افغانستان ضمن استقبال از این طرح، پیگیری امور و مسائل مربوط به رسانه‌ها و خبرنگاران در کشور را از طریق وزارت اطلاعات و فرهنگ و کمسییون رسیدگی به شکایات و تخطی‌های رسانه‌ای یک گام مثبت می‌داند.

با وصف این، مرکز خبرنگاران افغانستان خواستار اجرای این طرح بر مبنای قانون رسانه‌های همگانی است. در قانون رسانه‌های همگانی امور مرتبط به خبرنگاران و رسانه‌ها به ویژه چگونگی کار، حقوق و استقلال کاری، و خودداری از مداخله در امور کاری آنان و همچنان چگونگی ایجاد و فعالیت کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه‌ای بیان شده است.

مرکز خبرنگاران افغانستان دست کم ۳۱۹ رویداد خشونت و نقض حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها را از زمان روی کارآمدن دوباره امارت اسلامی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ ثبت کرده است. این رویدادها، حداقل ۱۶۰ مورد آن بازداشت خبرنگاران بوده است که خلاف قانون رسانه‌های همگانی و بدون تائید کمسیون رسیدگی به شکایات توسط اداره‌های امنیتی و به طور خاص ریاست استخبارات صورت گرفته است.   

همچنان در نشست مذکور طرح ثبت نام خبرنگاران در یک سیستم واحد زیر نظر وزارت اطلاعات و فرهنگ امارت و توزیع کارت خبرنگاری مطرح شده است. مرکز خبرنگاران  افغانستان این طرح را در قالب بیان شده، خارج از صلاحیت وزارت اطلاعات و فرهنگ، خلاف روحیه و استقلال کاری خبرنگاران و زمینه ساز فشار بر آنان می‌داند و خواستار لغو آن می‌باشد.