گزارش سالانه؛ تهدیدها و بازداشت خبرنگاران پی از به قدرت رسیدن امارت اسلامی دوبرابرافزایش یافته است